Verzeichnis der byzantinischen und neogräzistischen Zeitschriften
in Institutsbibliotheken in Deutschland

 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

zurück zur Eingangsseite »Zeitschriften«

 

E

 

Echos d’Orient (Paris)

B: 1/1897-98 - 39/1940 — BBAW: 19/1920 (Reprint 1971) — FR: 8/1905; 10/1907 - 17/1914; 27/1928 - 33/1934; 37/1938 - 39/1940 — K: 1/1897-98 - 39/1940 — M: 1/1897-98 - 39/1940 — MS: 1/1897 - 39/1940 — MZ: 1/1897 - 39/1940; Indexband 1986 — SGF: 1/1897 - 39/1940; Indexband 1986 — SC: 1/1897 - 39/1940

Egyetemes Philogiai Közlöny (Budapest)

M: 27/1903 - 32/1908; 44/1920 - 52/1928

Eirene (Prag)

B: 1/1960 ff

Eirenikon

K: 37/1964 - 46/1973

Ekdoseis Ethnikai Archeiu Ekkl. kai Kanon. Dikaiu

M: 1/1954

Ekklesia (Athen)

K: 59/1982 ff — M: 1/1923-24 - 2/1924 — SC: 40/1963 - 41/1964

Ekklesia kai Theologia (Athen)

MZ: 10/1989-91

Enoria

K: 1/1946 - 17/1962

Eos (Athen)

M: 4/1961

Europaike Epeiros (Athen)

BO: 1/1976

Epeterida Kentru Meleton Hieras Mones Kykku (Leukosia)

B: 1/1990 ff

Epeterida Panepistemiaku Etus 1970-1980 (Athen)

B: 1/ 1980; 2/1980

Epistemonike Epeterida tes Polytechnikes Scholes (Thessalonike)

B: 8/1982

Epeteris/Zentr. Wiss. Forsch.

MS: 1/1967 ff

Epeteris Akademaikes Etus 1967/68 Biomechanike Schole (Thessalonike)

M: 11/1968

Epeteris Hellenogermaniku Lykeiu Smyrnes (Athen)

M: 1/1906-07, 3/1908-09 (Smyrna)

Epeteris Kentron Epistemonikon Ereunon (Leukosia)

MZ: 1/1967-68 ff

Epeteris Leukadikon Meleton (Athen)

BO: 1/1972 - 3/1974

Epeteris Paidagogikes Akademias (Zypern)

M: 4/1962-63 - 5/1963-64

Epeteris Panepistemion Athenon

B: 118/1954-55; 120/1956-57; 124/1960-61 — BO: 1975 - 1976

Epeteris tes Hetaireias Byzantinon Spudon (Athen)

B: 1/1924 - 44/1979-80; 46/1983-86 ff — BBAW: 19/1949 - 45/1982 — BO: 1/1924 ff — F: 1/1924 ff — FR: 1/1924 ff — HH: 1/1924 ff — K: 1/1924 ff — M: 1/1924 ff — MS: 1/1924 ff — MZ: 1/1924 ff — SGF: 1/1924 ff — SC: 1/1924 - 37/1969-70

Epeteris tes Hetaireias Kretikon Spudon (Athen)

BO: 1/1938 - 2/1939; 4/1941 — M: 1/1938 — MS: 1/1938 - 4/1941

Epeteris tes Hetaireias Kykladikon Meleton

BO: 1/1961 - 8/1969-71 — M: 1/1961 ff

Epeteris tes Hetaireias Stereoelladikon Meleton (Athen)

M: 1/1968 — MS: 1/1968 - 5/1975

Epeteris Thrakike (Athen)

M: 1/1897

Epeteris tu Archeiu tes Historias tu Helleniku Dikaiu (Athen)

B: 1/1948 - 6/1955; 15/1968 - 26/1979 — M: 1/1948 ff

Epeteris tu Laographiku Archeiu (Athen)

B: 1/1930-7/1952 — BO: 1/1939 - 22/1969-72 — K: 1/1939 - 22/1969-72 — M: 1/1939 ff — MS: 1/1939 ff

Epeteris tu Mesaioniku Archeiu (Athen)

B: 1/1939 - 5/1955; 12/1962 — BO: 1/1939 - 9/1959; 12/1962; 14/1964 — K: 1/1939 - 9/1959; 12/1962 - 14/1964 — M: 1/1939 ff — MS: 1/1939 - 9/1959; 12/1962; 14/1966 — MZ: 12/1962

Epeteris tu Philologiku Syllogu Parnassu (Athen)

M: 1/1896 - 11/1915 — SC: 1/1896 - 3/1899; 5/1901 - 6/1902

Epeteris tu Phoitetiku Theologiku Syndesmu (Athen)

M:1956

Epistemonike Epeteris (Athen)

M: 1/1092-03 - 6/1909-10; 9/1913 - 18/1923

Epistemonike Epeteris tes Philosophikes Scholes tu Panepistemiu (Athen)

B: II,4/1953-54 - 17/1966-67; 28/1979-85 — BO: II,4/1953-54 - 5/1954-55; 7/1956-57 - 11/1960-61; 13/1962 ff — K: II,1/1935-36 - 24/1973-74 — M: 1935-36; II,4/1953-54 ff— MS: 2/1938; 4/1954 ff — SC: II,4/1953-54; 6/1955-56 - 12/1961-62; 14/193-64 - 17/1966-67

Epistemonike Epeteris tes Philosophikes Scholes tu Panepistemiu (Thessalonike)

F: 8/1960-63 ff — HH: 1/1927; 2/1932; 4/1939; 5/1940; 9/1965 ff — K: 1/1927 - 11/1969; 18/1979 ff — M: Parat.2, 3,9,12,16 — MS: 1/1927 - 7/1957

Epistemonike Epeteris tes Politechnikes Scholes tu Aristoteleiu Panepistemiu Thessalonikes, Tmema Architektonon

FR: 2/1965-66; 4/1966-67; 5/1971-72; 6/1973-74 - 10/1983-85 — K: 6/1973-74 - 9/1981-82 — MS: 5/1971-72

Epistemonike Epeteris tes Theologikes Scholes tu Panepistemiu (Athen)

M: 1/1926; 11/1957; 13/1959; 15/1965 — MS: 1955-56

Epistemonike Epeteris tes Theologikes Scholes tu Panepistemiu (Thessalonike)

M: 2/1957 ff Parart. zu Bd. 8 — MS: 4/1979 — SGF: 17/1972 - 19/1974

Epistemonike Epeteris tu Panepistemiu (Thessalonike)

M: 6/1952; 8/1960-63 ff

Scholike Epeteris en to Roberteio Helleniku Philologiku Syllogu "Athenas" (Konstantinopel)

BO: 1908-09

Statistike Epeteris tes Hellados

MS: 1956

Ephemerides Theologicae Lovanienses (Löwen/Louvain)

SC: 1/1924 - 36/1960; 44/1968 - 61/1985

Archaiologike Ephemeris (Athen)

M: 1929

Genike Ephemeris tes Hellados (Athen)

B: 1825; 1827

Epistemologos

MS: 1/1932 - 6/1934

Epitheorese Technes (Athen)

BO: 13,H.73-74/1961;14,H.84/1961

Epitheoresis Koinonikon kai Nomikon Epistemonon (Athen)

M: 1/1908-09

Epitheoresis Neologu Hebdomadiaia (Konstantinopel)

M: 2/1892-93

Hellenike Epitheoresis (Athen)

M: I,6/1907-08 - 25/1931

Kainurgia Epoche

BO: 1/1956 - 10,1/1965 2.Reihe t. 1-9, 12-15/1976 -1980

Katholike Epitheoresis ek Konstantinupoleos

SC: 1/1902-03 - 8/1909-10 (mit einzelnen Lücken)

Epoches (Athen)

BO: 1/1963 - 6/1965 — M: 1/1963 ff

Epsilon (Kopenhagen)

BO: 1/1987 — MS: 1/1987 ff

Eranistes (Athen)

HH: 1/1963 - 10/1972-73; 12/1975 ff — K: 1/1963 - 18/1986 — M: 1/1963 ff

Eranos (Uppsala - Göteborg)

M: 2,2/1987-5,1-2/1903; 6/1905-06 - 8,1-2/1908; 8,4/1908; 22/1924 - 47/1949

Erasmus (Brüssel)

SC: 1/1947 - 3/1950 (mit einzlnen Lücken)

Ergon tes Archailogikes Hetaireias

FR: 1954; 1957 - 1988 — M: 1955; 1957 ff — MS: 1955; 1956; 1960; 1961

Ethnikos Eros (Konstantinopel)

BO: 1/1911

Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos (Madrid)

B: 9/1988 ff — BBAW: 1/1982 ff — BO: 1/1982 ff — K: 1/1982 - 2/1983; 5/1984 - 7/1986; 8,2/1987 ff — MZ: 20/1999 ff

Estudis Universitaris Catalans (Barcelona)

M: 14,2/1929 - 22/1936

To Hellenikon Etos (Athen)

BO: 1930

Etudes Balkaniques (Sofia)

BO: 13/1977 ff; Lücken: 14,1/1978; 16,3/1980; 18/1982; 22,1/1986; 22,3/1986; 23,1/1987; 23,2/1987 — M: 5/1966 — MS: 1977 ff

Euphorion (Athen)

M: 1/1934

Euthyne

BO: 2.Reihe, 25-84/1974 - 1978 — K: 112/1981